ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Сейдалиева Мира Кошмаматовна – “Биоэтика как объект философского исследования”

2017-жылдын 24-ноябрында саат 12.00дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту жана Кыргыз-Түрк «Манас” университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искусство таануу (17.00.02 музыкалык искусство) боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоого түзүлгөн Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча Сейдалиева Мира Кошмаматовнанын философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Биоэтика философиялык изилдөөнүн объектиси катары” аттуу темадагы диссертациялык иши корголот.

Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси 265-а.
Илимий жетекчи:философия илимдеринин доктору, профессор Шарипова Эркайым Козуевна
Расмий оппоненттер:

  1. философия илимдеринин доктору, профессор Амердинова Магира Мунаждиновна
  2. Философия илимдеринин кандидаты, доцент Акматалиев Асанбек Тургуналиевич

Жетектөөчү мекеме: Кыргыз улуттук университетинин философия жана илимдин методологиясы кафедрасы,

720033, Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Фрунзе көчөсү, 547

Диссертация менен КР УИА Борбордук илимий китепканасынан таанышууга болот. (Дареги: 720071, Бишкек шаары, Чúй проспектиси 265-а). (www.fil.kg).

Авторефераты
На русском Кыргызча
Ф.И.О Ссылка на отзывы
Отзыв доц. Р.К.Калматова Просмотр
Отзыв проф. А.К.Кулназарова Просмотр
Отзыв проф. Ы.М.Мукасова Просмотр
Отзыв оппонента проф.М.М. Амердиновой Просмотр
Отзыв оппонента к.ф.н. доц. А.Т.Акматалиева Просмотр
Заключение экспертной комиссии Просмотр