ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Кулмамбетов Жаныш Осмонович – “Кыргызский эпический театр в контексте мировой культуры”

2016-жылдын 30-апрелинде саат 1200дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) диссертацияларды жана культурология боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында 24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы адистиги боюнча Кулмамбетов Жаныш Осмоновичтин маданият таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «КЫРГЫЗДЫН ЭПИКАЛЫК ТЕАТРЫ ДҮЙНӨЛҮК МАДАНИЯТТЫН КОНТЕКСТИНДЕ» аттуу темадагы диссертациялык иши корголот.
Илимий жетекчиси: КР УИАнын академиги, филология илимдеринин доктору, профессор Акматалиев Абдылдажан Амантурович
Расмий оппоненттери: искусство таануу илимдеринин доктору, профессор Дүйшалиев Камчыбек Шаменович
маданият таанууу илимдеринин кандидаты, доцент Садыкова Гүлзат Эркинбаева
Жетектөөчү мекеме: Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университетинин философия жана гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

Диссертация менен Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Борбордук илимий китепканасында таанышууга болот (720071, Бишкек шаары, Чүй проспектиси, 265-а).

Наименование Ссылка
Автореферат(рус) Просмотр
Автореферат(кырг) Просмотр
Диссертация Просмотр
Заключение Просмотр
Отзыв оппонента проф. К.Дуйшалиева Просмотр
Отзыв оппонента к.к.н Г.Э.Садыковой Просмотр
Отзыв ведущей организации Просмотр