ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Салимов Рустамбек Шухратбекович – “Кыргызстанда демократиянын калыптануу калыптануу өзгөчөлүктөрү: Философиялык анализ”

2016-ЖЫЛДЫН 23-ДЕКАБРЫНДА СААТ 1200дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту, К. Карасаев атындагы Бишкек гуманитардык университети жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) диссертацияларды жана культурология боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча Салимов Рустамбек Шухратбековичтин философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «КЫРГЫЗСТАНДА ДЕМОКРАТИЯНЫН КАЛЫПТАНУУ ӨЗГӨЧӨЛҮКТӨРҮ: ФИЛОСОФИЯЛЫК АНАЛИЗ» аттуу темадагы диссертациялык иши корголот.

Диссертация: Просмотр
Илимий жетекчиси: КР УИАнын корр-мүчөсү, ф.и.д., профессор Тогусаков Осмон Асанкулович
Расмий оппоненттери: ф.и.д., проф. Орозалиев Эрик Садыкович.
ф.и.к., доцент Самыйканов Адисбек Тынчтыкбекович
просмотр
просмотр
Жетектөөчү мекеме: Н.Исанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш,
транспорт жана архитектура университетинин философия жана социалдык-гуманитардык илимдер кафедрасы
Отзыв (просмотр)
Корутунду просмотр