ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Сейдалиева Мира Кошмаматовна – “Биоэтика как объект философского исс...

2017-жылдын 24-ноябрында саат 12.00дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту жана Кыргыз-Түрк «Манас” университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык), маданият таануу жана искусство таануу (17.00.02 музыкалык искусство) боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоого түзүлгөн Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында 09.00.11 – социалдык философия адистиги боюнча Сейдалиева Мира Кошмаматовнанын философия илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган “Биоэтика… Read more »

Аманова Роза Асановна – “Кыргызская устно-профессиональная музыка кы...

Резюме диссертации Амановой Р.А. на соискание учёной степени доктора искус-ствоведения на тему: «Традиционная устно – профессиональная музыка кыргызов» по специальности 17.00.02 – музыкальное искусство