ФИЛ.КГ
Институт философии
при Национальной академии наук
Кыргызской Республики

Slider ImageSlider ImageSlider Image

Кулмамбетов Жаныш Осмонович – “Кыргызский эпический театр в контекст...

2016-жылдын 30-апрелинде саат 1200дө Кыргыз Республикасынын Улуттук илимдер академиясынын Философия жана саясий-укуктук изилдөөлөр институту жана Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин алдындагы философия илимдери боюнча докторлук (кандидаттык) диссертацияларды жана культурология боюнча кандидаттык диссертацияларды коргоо үчүн түзүлгөн Д.09.16.534 Диссертациялык кеңештин жыйынында 24.00.01 – маданияттын теориясы жана тарыхы адистиги боюнча Кулмамбетов Жаныш Осмоновичтин маданият таануу илимдеринин кандидаты окумуштуулук даражасын изденип алуу үчүн жазылган «КЫРГЫЗДЫН ЭПИКАЛЫК… Read more »